Κλασσικό Τραγούδι

Το κλασικό τραγούδι (μονωδία) ανήκει στην κατηγορία των κλασικών οργάνων και είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο πολιτισμού.

Επίπεδα σπουδών:

Προκαταρτική Σχολή: 1-3 έτη

Κατωτέρα Σχολή: 2-4 έτη

Μέση Σχολή: 2-4 έτη

Ανωτέρα Σχολή: 3-5 έτη

Για ταλαντούχους μαθητές τα έτη σπουδών μπορούν να ελαττωθούν κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων

Υποχρεωτικά μαθήματα:

Θεωρία της Μουσικής 3 τάξεις

Σολφέζ                          6 τάξεις

Αρμονία                       3 τάξεις

Μουσική δωματίου: 3 έτη (Ξεκινά από το Γ έτος της Μέσης ή από το Α έτος της Ανωτέρας)

Ιστορία μουσικής:  2 έτη

Μορφολογία:        1 έτος

Prima Vista:           2 έτη

Χορωδία:                3 έτη

Μελοδραματική:  3 έτη

Πρακτικό Διδασκαλείο:  1 ή 2 έτη (ξεκινά από την Α Ανωτέρα)

Οι μαθητές μας επίσης έχουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν, παράλληλα με το πρόγραμμα σπουδών του ΥΠ.ΠΟ, το διαβαθμισμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα του TRINITY   COLLEGE OF LONDON είτε για να έχει ένα τίτλο σπουδών αναγνωρισμένο σε όλη την Ευρώπη, είτε διότι θέλει να συνεχίσει τις σπουδές του στο εξωτερικό.

Στο κλασσικό τραγούδι υπάρχουν 8 επίπεδα σπουδών: Grade 1 – Grade 8

Με το  πέρας των παραπάνω επιπέδων (grades) υπάρχουν διπλώματα που έχουν τις παρακάτω αντιστοιχίες:

Πρώτο Δίπλωμα: ATCL αντίστοιχο με το 1ο έτος Bachelor

Δεύτερο Δίπλωμα: LTCL αντίστοιχο με Bachelor

Τρίτο Δίπλωμα: FTCL αντίστοιχο με Master

Καθηγητές Τμήματος