Σολφέζ –Dictee

H φοίτηση είναι εξαετής. Τα τρία πρώτα χρόνια εντάσσονται στο κύκλο μαθημάτων της βασικής θεωρίας της μουσικής ενώ τα επόμενα στον κύκλο μαθημάτων της αρμονίας.

Στο ωδείο μας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο μάθημα αυτό όπου έχει εισαχθεί ένα σύστημα εκπαίδευσης  το οποίο  στοχεύει στην αναγνώριση των διαστημάτων σε όλες τις βασικές κλίμακες (μείζονες-ελάσσονες) έτσι ώστε ο μαθητής να μπορεί να αναγνωρίσει ηχητικά ένα μουσικό κομμάτι αμέσως με το που θα διαβάσει την παρτιτούρα.