Θεωρία της Μουσικής

Η φοίτηση διαρκεί από τρία ως πέντε έτη. Ο μαθητής διδάσκεται τις βασικές αρχές της θεωρίας της μουσικής.  Στο τελευταίο έτος οι μαθητές παρακολουθούν τμήμα προετοιμασίας της αρμονίας έτσι ώστε η μετάβασή τους στο επόμενο στάδιο των σπουδών τους να γίνει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις

Κάθε σπουδαστής του Ωδείου έχει επίσης το δικαίωμα, παράλληλα με το πρόγραμμα σπουδών του ΥΠ.ΠΟ,  να παρακολουθήσει το διαβαθμισμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα του TRINITY COLLAGE και να γίνει κάτοχος διπλώματος αυτού, είτε για να έχει ένα τίτλο σπουδών αναγνωρισμένο σε όλη την Ευρώπη, είτε επειδή  θέλει να συνεχίσει τις σπουδές του στο εξωτερικό

Στη θεωρία υπάρχουν 8 επίπεδα σπουδών: Grade 1 – Grade 8

Με το  πέρας των παραπάνω επιπέδων (grades) υπάρχουν διπλώματα που έχουν τις παρακάτω αντιστοιχίες:

Πρώτο Δίπλωμα: ATCL αντίστοιχο με το 1ο έτος Bachelor

Δεύτερο Δίπλωμα: LTCL αντίστοιχο με Bachelor

Τρίτο Δίπλωμα: FTCL αντίστοιχο με Master

Καθηγητές Τμήματος